เขมรล่าง (แขมร์กรอม) Kampuchea Krom

เขมรล่าง
วันที่ 04 มิถุนายน ค.ศ. 1949
เป็นวันที่ฝรั่งเศสตัดเขมรล่างให้เวียดนาม
21 จังหวัด กับอีกหลายเกาะ
แขมร์กรอม
ที่พี่น้องชาวอีสานใต้คุ้นเคยว่าอยู่ที่กัมพูชา
แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่
นั่นคือแขมร์กันนาวล์
แขมร์กรอม 21 จังหวัด
อยู่ประเทศเวียดนาม ติดทะเลจีนใต้นู่น
สำเนียงการพูด ไม่ต่างกันกับเขมรกลางน่ะคับ