ស៊ុតដាយណូស័រ-ไข่ไดโนเสาร์ ภาษาเขมรวันละคำ

จากคำเสนอของแฟนเพ็จ โต๊ะโตะ จัง เสนอคำว่า ไข่ไดโนเสาร์ ภาษาเขมรคือ

ស៊ុតដាយណូស័រ

ស៊ុតដាយណូស័រ

ภาษาเขมร : ស៊ុតដាយណូស័រ ឬ ពងដាយណូស័រ
อ่านว่า : สด ดาย โน เซอ หรือ โปง ดาย โน เซอ
แปลว่า : ไข่ไดโนเสาร์
ภาษาอังกฤษ : Dinosaurs Eggs

ตัวอย่าง : ពងដាយណូស័រធំណាស់។
อ่านว่า : โปง ดาย โน เซอ ธม น่ะห์
แปลว่า : ไข่ไดโนเสาร์ใหญ่มาก

ป.ล.
คำว่า ស៊ុត(สด หรือ ซด ก็ได้ แล้วแต่ถนัด) ในความหมายจริงแปลว่าไข่ที่ฟักเป็นลูกได้
คำว่า ពង(โปง) แปลว่า พอง เช่นมือพอง หรือ ไข่ที่ไม่ฟักเป็นลูกเช่น ….. อิอิอิอิ
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คำว่า ពង(โปง) มากกว่า
เช่น ពងទា(โปง เตีย) ไข่เป็ด ពងមាន់(โปง ม็วน) ไข่ไก่