កង់-จักรยาน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កង់
อ่านว่า : ก็อง
แปลว่า : จักรยาน
ภาษาอังกฤษ : Bike,  Bicycle

ตัวอย่าง : ខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលារៀន។
อ่านว่า : คญม จิ๊ห์ ก็อง โตว ซาลาเรียน
แปลว่า : ฉันขี่จักรยานไปโรงเรียน