កង្កែបបោក-กบยัดใส้ ภาษาเขมรวันละคำ

កង្កែបបោក-กบยัดใส้ ภาษาเขมรวันละคำ

កង្កែបបោក-กบยัดใส้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កង្កែបបោក
อ่านว่า : ก็อง แกย์บ บอก
แปลว่า : กบยัดใส้ (กบฟาด)
ภาษาอังกฤษ : Grilled stuffed frog

ตัวอย่าง : ឃើញកង្កែបបោកអាំងក្រៀមៗហើយឃ្លានបាយណាស់។
อ่านว่า : เคิย์ญ ก็อง แกย์บ บอก อัง เกรียมๆ เฮิว์ย คเลียน บาย น่ะฮ์
แปลว่า : เห็นกบยัดใส้ย่างแห้งๆแล้วหิวข้าวอ่ะ