កញ្ចក់-กระจก ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កញ្ចក់
อ่านว่า : กัญ เจาะ
แปลว่า : กระจก
ภาษาอังกฤษ : Mirror

ตัวอย่าง : ឃើញរូបខ្ញុំក្នុងកញ្ចក់អត់?
อ่านว่า : เคิญย์ รูป คญม กนง กัญ เจาะ อ๊อด?
แปลว่า : เห็นรูปฉันในกระจกไหม