កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កដៃ
อ่านว่า : กอ ได
แปลว่า : ข้อมือ
ภาษาอังกฤษ : Wrist

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះយួររបស់ធ្ងន់ ឡើងថ្លោះកដៃ។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ ยัว โรเบาะฮ์ ทง็วน  เลิว์ง ทเลาะฮ์ กอ ได
แปลว่า : วันนี้หิ้วของหนัก จนข้อมือเคล็ด