កណ្ដូបបុកស្រូវ-ตั๊กแตนตำข้าว ภาษาเขมรวันละคำ

កណ្ដូបបុកស្រូវ-ตั๊กแตนตำข้าว

កណ្ដូបបុកស្រូវ-ตั๊กแตนตำข้าว

ภาษาเขมร : កណ្ដូបបុកស្រូវ
อ่านว่า : ก็อน โดบ บก ซโรว
แปลว่า : ตั๊กแตนตำข้าว
ภาษาอังกฤษ : Mantis

ตัวอย่าง : ព្រឹកម៉ិញមានកណ្ដូបបុកស្រូវមួយក្បាលនៅក្នុងបន្ទប់គេងខ្ញុំ។
อ่านว่า : ปรึก เม็ย์ญ เมียน ก็อน โดบ บก ซโรว มวย กบาว์ล โนว กนง บ็อน ต็บ คญม
แปลว่า : เมื่อเช้ามีตั๊กแตนตำข้าวตัวหนึ่งอยู่ในห้องนอนฉัน