កន្ទួតព្រៃ-มะขามป้อม ภาษาเขมรวันละคำ

កន្ទួតព្រៃ-มะขามป้อม ภาษาเขมรวันละคำ

កន្ទួតព្រៃ-มะขามป้อม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កន្ទួតព្រៃ
อ่านว่า : ก็อน ตวด ปแร็ย
แปลว่า : มะขามป้อม
ภาษาอังกฤษ : Indian gooseberry

ตัวอย่าง : ញ៉ាំកន្ទួតព្រៃហើយញ៉ាំទឹកទៅផ្អែម។
อ่านว่า : ญำ ก็อน ตวด ปแร็ย เฮิว์ย ญำ ตึก เติว พแอย์ม
แปลว่า : กินมะขามป้อมแล้วกินน้ำตามไปหวาน