កន្ទួត-มะยม ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កន្ទួត
อ่านว่า :  ก็อนตวด
แปลว่า : มะยม
ภาษาอังกฤษ : Star gooseberry

ตัวอย่าง :  កន្ទួតនេះប្លែកណាស់ ផ្លែនៅចុងធាងស្លឹក។
อ่านว่า :  ก็อนตวด นิ่ฮ์ บแลก น่ะ พแลย์ เนิว จง เทียง สเลิก
แปลว่า : มะยมนี้แปลกมาก ออกลูกบนยอกกิ่งใบ