កន្លើត-ลิ้นไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

កន្លើត-ลิ้นไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

កន្លើត-ลิ้นไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កន្លើត
อ่านว่า : ก็อน เลิว์ด
แปลว่า : ลิ้นไก่
ภาษาอังกฤษ : uvula

ตัวอย่าง : ដល់ក សូម្បីតែកន្លើតក៏ពាក់ក្រវិលដែរ!
อ่านว่า : ด็อว์ล กอ   โซม แบ็ย แตย์ ก็อน เลิว์ด ก็ เปียะก์ กรอ เวิว์ล แดย์
แปลว่า : แม่เจ้า  แม้กระทั่งลิ้นไก่ก็ใส่ตุ้มหู(ตุ้มลิ้นไก่)