កម្មវិធីធ្វើឲ្យOffice 2003 ទទួលស្គាល់ហ្វៃល៍របស់​Office 2007

Make Office 2003 support files of Office 2007 or latter..
កម្មវិធីធ្វើឲ្យOffice 2003 ទទួលស្គាល់ហ្វៃល៍របស់​Office 2007