កាកដូង-กากมะพร้าว ภาษาเขมรวันละคำ

កាកដូង-กากมะพร้าว

កាកដូង-กากมะพร้าว

ภาษาเขมร : កាកដូង
อ่านว่า : กากโดง
แปลว่า : กากมะพร้าว
ภาษาอังกฤษ : coconut residue

ตัวอย่าง : កាកដូង មើលមួយភ្លែតស្មានតែបាយ។
อ่านว่า : กาก โดง เมิว์ล มวย พแลด สมาน แตย์ บาย
แปลว่า : กากมะพร้าว ดูแวบเดียวนึกว่าแต่ข้าว