កាក់-เหรียญ ภาษาเขมรวันละคำ

កាក់-เหรียญ ภาษาเขมรวันละคำ

កាក់-เหรียญ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កាក់
อ่านว่า : กะก์
แปลว่า : เหรียญ
ภาษาอังกฤษ : Coin

ตัวอย่าง : អស់លុយហើយ សល់តែប៉ុន្មានកាក់នឹងទេសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះ។
อ่านว่า : เอาะฮ์ ลุย เฮิว์ย  ซ็อว์ล แตย์ ปน มาน กะก์ เนิง เต ซ็อม รับ อา ฮา ทไง ตร็อง ทไง นิ่ฮ์
แปลว่า : เงินหมดแล้ว เหลือแต่ไม่เหรียญไม่กี่เหรียญนั่นแหละ สำหรับอาหารเที่ยงวันนี้