កាងខោអាវ-ไม้แขวน ภาษาเขมรวันละคำ

កាងខោអាវ-ไม้แขวน ภาษาเขมรวันละคำ

កាងខោអាវ-ไม้แขวน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កាងខោអាវ, កាងហាលខោអាវ
อ่านว่า : กาง คาวว์ อาว, กาง ฮาว์ล คาวว์ อาว
แปลว่า : ไม้แขวนตากผ้า
ภาษาอังกฤษ : Hanger

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តកាងខោអាវពណ៌ខៀវ។
อ่านว่า : คญม โจว์ล เจิด กาง คาวว์ อาว ปัวร์ เคียว
แปลว่า : ผมชอบไม้แขวนตากผ้าสีน้ำเงิน