កាដូ-ห่อของขวัญ ภาษาเขมรวันละคำ

កាដូ-ห่อของขวัญ

កាដូ-ห่อของขวัญ

ภาษาเขมร : កាដូ
อ่านว่า : กาโด
แปลว่า : ห่อของขวัญ
ภาษาอังกฤษ : Gifts box
ภาษาฝรั่งเศส : Cadeaux

ตัวอย่าง : ឆ្នាំថ្មីនេះអ្នកបានទទួលកាដូខ្លះទេ?
อ่านว่า : ชนำ ทแม็ย นิ่ฮ์ เนียะ บาน โต ตัวว์ล กาโด คละฮ์ เต๊?
แปลว่า : ปีใหม่นี้คุณได้รับของขวัญบ้างไหม