កាន់ដៃ-จูงมือ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កាន់ដៃ
อ่านว่า : กันได
แปลว่า : จูงมือ
ภาษาอังกฤษ : Hold hand

ตัวอย่าง : ចង់បានកូនណាស់ ចង់ឃើញពេលកូនចេះដើរតេះតះ ហើយយើងកាន់ដៃកូន បង្រៀនកូនឲ្យចេះដើរ។
อ่านว่า : จ็อง บาน โกน น่ะฮ์   จ็อง เคิยญ์ เปวล์ โกน เจ๊ะฮ์ ดาวว์ เต๊ะฮ์ ต๊ะฮ์   เฮิย เยิง กัน ได โกน   บ็อง เรียน โกน ออย เจ๊ะฮ์ ดาวว์
แปลว่า : อยากมีลูกจัง  อยากเห็นลูกเดินได้เตาะแตะ  แล้วเราจูงมือลูก สอนลูกให้เดินเป็น