កាយរិទ្ធ-ลูกเสือ ภาษาเขมรวันละคำ

កាយរិទ្ធ-ลูกเสือ ภาษาเขมรวันละคำ

កាយរិទ្ធ-ลูกเสือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កាយរិទ្ធ
อ่านว่า : กายะเริ๊ด
แปลว่า : ลูกเสือ
ภาษาอังกฤษ : Boy or girl scout

ตัวอย่าง : នេះគឺក្រុមកាយរិទ្ធនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអូរកុង ជាអាតិតសាលារៀនរបស់ខ្ញុំ។
อ่านว่า : นิฮ์ กือ กรม กายะเริ๊ด เนิว วิทเยีย ลัย ฮน แซน โอ กง  เจีย อาเดิด ซาลาเรียน โรเบาะฮ์ คญม
แปลว่า : นี่คือกลุ่มลูกเสือที่โรงเรียนฮนแซนโอกง เป็นโรงเรียนเก่าผมเอง