កាហ្វេ-กาแฟ ภาษาเขมรวันละคำ

កាហ្វេ-กาแฟ

កាហ្វេ-กาแฟ

ภาษาเขมร : កាហ្វេ
อ่านว่า : กาเฟ
แปลว่า : กาแฟ
ภาษาอังกฤษ : Coffee

ตัวอย่าง : ខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេរាល់ព្រឹក។
อ่านว่า : คญม ญำ กา เฟ ร็วล ปเริก
แปลว่า : ฉันกินกาแฟทุกเช้า