កាំបិតកោរ-มีดโกน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កាំបិតកោរ
อ่านว่า : กำ เบิ่ด กาวอ์
แปลว่า : มีดโกน
ภาษาอังกฤษ : Razor

ตัวอย่าง : កាំបិតកោរបែបនេះល្អប្រើដែរតើ!
อ่านว่า : กำเบิ่ด กาวอ์ แบบ นิ่ฮ์ ละออ ปเรอว์ แดย์ เติ๊ว์
แปลว่า : มีดโกนแบบนี้ใช้ดีเหมือนกันน่ะ