កាំភ្លើង-ปืน ภาษาเขมรวันละคำ

កាំភ្លើង-ปืน

កាំភ្លើង-ปืน

ภาษาเขมร : កាំភ្លើង
อ่านว่า : กำ เพลิง
แปลว่า : ปืน
ภาษาอังกฤษ : Gun

ตัวอย่าง : អ្នកណាស្គាល់កាំភ្លើងនេះម៉ាកអី?
อ่านว่า : เนียะ  นา ซก็วล กำ เพลิง นิ่ฮ์ มะก์ แอ็ย
แปลว่า : ใครรู้จักปืนนี้รุ่นอะไร?