កុងតាក់ភ្លើង-สวิตช์ไฟ ภาษาเขมรวันละคำ

image

កុងតាក់

ภาษาเขมร : កុងតាក់ភ្លើង
อ่านว่า : กง ตะก์ เพลิง
แปลว่า : สวิตช์ไฟ
ภาษาอังกฤษ : Switch

ตัวอย่าง : កុងតាក់ភ្លើងនៅឯណា?
อ่านว่า : กง ตะก์ เพลิง เนิว แอย์ นา?
แปลว่า : สวิตช์ไฟอยู่ที่ไหน