កុលាប-กุหลาบ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ផ្កាកុលាប
อ่านว่า : ผกา โกะ หลาบ
แปลว่า : ดอกกุหลาบ
ภาษาอังกฤษ : Rose

ตัวอย่าง : កុលាបតែងមានបន្លា ស្នេហាតែងមានឧបសគ្គ។
อ่านว่า : โกะ หลาบ แตย์ง เมียน บ็อน ลา ซแนย์ ฮา แตย์ง เมียน อุบ ปะ สะก์
แปลว่า : กุหลาบมักจะมีหนาม ความรักมักจะมีอุปสรรค