កុំ-อย่า ภาษาเขมรวันละคำ

កុំ-อย่า ภาษาเขมรวันละคำ

កុំ-อย่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កុំ
อ่านว่า : กม
แปลว่า : อย่า
ภาษาอังกฤษ : Don’t

ตัวอย่าง : កុំ! ដោយសារតែបុរសម្នាក់ ចោតបុរសក្រោមមេឃនេះ ថាសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសសាវាទាំងអស់។
อ่านว่า : กม โดว์ย ซา แตย์ โบะ เราะฮ์ มเนียะก์  โจว์ด โบะ เราะฮ์ กโรว์ม เมฆ นิ่ฮ์ ทา ซด แตย์ โมนุฮ์ ปโระฮ์ ซาวา เตียง เอ๊าะฮ์
แปลว่า : อย่า แค่เพราะผู้ชายคนนั้น หาหว่าผู้ชายทั้งหมดใต้ท้องฟ้าใบนี้ว่าเป็นผู้ชายหลายใจทั้งหมด