កូកាកូឡា-โค้ก ภาษาเขมรวันละคำ

កូកាកូឡា-โค้ก ภาษาเขมรวันละคำ

កូកាកូឡា-โค้ก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កូកាកូឡា ឬ កូកា
อ่านว่า : โกกาโกลา หรือ โกกา
แปลว่า : โค้ก 
ภาษาอังกฤษ : Coke

ตัวอย่าง : អាកាសធាតុក្ដៅអញ្ចឹង បើបានទឹកកូកាត្រជាក់ៗមួយកែវ ពិតជាពិសេសណាស់។
อ่านว่า : อาก๊ะสะเทียด กเดา อังญ์ เจิ๊ง  เบอว์ บาน ตึกโกกา ตรอเจี๊ยะๆ มวย แกว  เปิ่ด เจีย ปิเซ๊ะฮ์ น่ะฮ์
แปลว่า : อากาศร้อยอย่างงี้ ถ้าได้โค้กเย็นๆสักแก้ว จะดีมากเลย