កូនក្អុក-ลูกอ๊อด ภาษาเขมรวันละคำ

កូនក្អុក-ลูกอ๊อด

កូនក្អុក-ลูกอ๊อด

ภาษาเขมร :  កូនក្អុក
อ่านว่า :  โกน กะอก
แปลว่า : ลูกอ๊อด
ภาษาอังกฤษ : Tadpoles

ตัวอย่าง : ជនជាតិថៃភាគឦសានយកកូនក្អុកមកធ្វើម្ហូប។
อ่านว่า : จ็น เจียน ไทย เพียะก์ แอ็ย ซาน โหย็ก โกน กะอก โหม็ก ทเวอ มโฮบ
แปลว่า : คนไทยภาคอีสานเอาลูกอ๊อดมาทำกับข้าวกิน