កូនជ្រូកសន្សំលុយ-กระปุกออมสิน ภาษาเขมรวันละคำ

កូនជ្រូកសន្សំលុយ-กระปุกออมสิน ภาษาเขมรวันละคำ

កូនជ្រូកសន្សំលុយ-กระปุกออมสิน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កូនជ្រូកសន្សំលុយ
อ่านว่า : โกน จรูก ซ็อน ซ็อม ลุย(ลูกหมูออมเงิน ไม่ว่ารูปอะไรก็ยังเรียกหมูครับ เพราะแต่ก่อน เขาทำแค่รูปหมู มั้งครับ อิอิอิ)
แปลว่า : กระปุกออมสิน
ภาษาอังกฤษ : Piggy

ตัวอย่าง : មានតែកូនជ្រូកតែអត់មានលុយសន្សំទេ។
อ่านว่า : เมียน แตย์ โกน จรูก แตย์ อ็อด เมียน ลุย ซ็อน ซ็อม แต้
แปลว่า : มีแต่กระปุก แต่ไม่มีออมเลย