កូន-ลูก ภาษาเขมรวันละคำ

កូន-ลูก ภาษาเขมรวันละคำ

កូន-ลูก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កូន
อ่านว่า : โกน
แปลว่า : ลูก
ภาษาอังกฤษ : Child, kid, baby

ตัวอย่าง : ឃើញគេមានកូន ចង់បានកូនដែរដល់ហើយ។
อ่านว่า : เคิยญ์ เก เมียน โกน  จ็อง เมียน โกน แดย์ ด็อวล์ เฮิวย์
แปลว่า :  เห็นเขามีลูก อยากมีด้วยจังเลย