កេងកង-นกเงือก ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កេងកង
อ่านว่า : เกงกอง
แปลว่า : นกเงือก
ภาษาอังกฤษ : Hornbill 

ตัวอย่าง : កេងកងជាបក្សីកម្រ យើងត្រូវជួយគ្នាអនុរក្សទាំងអស់គ្នា។
อ่านว่า : เกงกอง เจีย บะก์ แซ็ย ก็อม รอ  เยิง ตโรว จวย คเนีย อะนุเรียะก์ เตียง เอาะฮ์ คเนีย
แปลว่า : นกเงือกเป็นนกหายาก เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยกัน