កែងដៃ-ข้อศอก ภาษาเขมรวันละคำ

កែងដៃ-ข้อศอก ภาษาเขมรวันละคำ

កែងដៃ-ข้อศอก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កែងដៃ
อ่านว่า : แกย์ง ได
แปลว่า : ข้อศอก
ภาษาอังกฤษ : Elbow

ตัวอย่าง : កែងដៃនណាគេនឹង?
อ่านว่า : แกย์ง ได โน นา เก เนิง?
แปลว่า : ข้อศอกใครนั่นอ่ะ

នណាគេ? អ្នកណាគេ? ណាគេ?
โนนาเก๊? เนียะนาเก๊? นาเก๊?
ใครน่ะ ใครอ่ะ

คำว่า គេ แปลว่า เขา แต่ถ้ามากับคำว่า នណា អ្នកណា ที่แปลว่าใคร จะทำให้ประโยคกลายเป็นประโยคคำถาม ว่า ใครอ่ะ ใครน่ะ