កោះ-เกาะ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កោះ
อ่านว่า : กอฮห์
แปลว่า : เกาะ
ภาษาอังกฤษ : Island (ไอ แลนด์)

ตัวอย่าง : លើកោះ Luzon នៃប្រទេសហ្វីលិពិនមានបឹងមួយ។ នៅក្នុងបឹងមានកោះមួយ។ នៅលើកោះនេះមានបឹងមួយ ហើយនៅក្នុងបឹងនេះមានកោះមួយទៀត។
อ่านว่า : เลอ กอฮห์ Luzon เนย ปรอ เตะห์ ฟีลิปิน เมียน เบิง มวย   โนว กนง เบิง เมียน กอฮห์ มวย    โนว เลอ กอฮห์ นิ่ห์ เมียน เบิง มวย เฮิว์ย โนว กนง เบิง นิ่ห์ เมียน กอฮห์ มวย เตียด
แปลว่า : บนเกาะ Luzon ของประเทศฟีลิปปินมีบึงอยู่แห่งหนึ่ง   ในบึงมีเกาะอยู่เกาะหนึ่ง แล้วบนเกาะนั้นมีบึงอยู่แห่งหนึ่ง แล้วในบึงนั้นมีเกาะอยู่อีกเกาะหนึ่ง
ภาษาอังกฤษ : The Philippine Island of Luzon has a lake. The lake contains an island. This island contains a lake and this lake contains another island!