កៅស៊ូចងសក់-ยางมัดผม ภาษาเขมรวันละคำ

កៅស៊ូចងសក់-ยางมัดผม ภาษาเขมรวันละคำ

កៅស៊ូចងសក់-ยางมัดผม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កៅស៊ូចងសក់
อ่านว่า : เกาซู จอง เซาะ
แปลว่า : ยางมัดผม
ภาษาอังกฤษ : hair band

ตัวอย่าง : កៅស៊ូចងសក់ចម្រុះពណ៌។
อ่านว่า : เกาซูจองเซาะ จ็อมโร๊ะฮ์ ปัวร์
แปลว่า : ยางมัดผมหลากสี