ដើមកៅស៊ូ-ต้นยาง ภาษาเขมรวันละคำ

កៅស៊ូ

កៅស៊ូ

ภาษาเขมร : កៅស៊ូ
อ่านว่า : เกา ซู
แปลว่า : ยาง
ภาษาอังกฤษ : Rubber

ตัวอย่าง : ដើមកៅស៊ូនេះចេញជ័រច្រើនណាស់។
อ่านว่า : เดิว์ม เกา ซู นิ่ห์ เจย์ญ จัวร์ เจริว์น นะห์
แปลว่า : ต้นยางนี้ออกยางเยอะมาก