កំពីងរាជ-กระท้อน ภาษาเขมรวันละคำ

កំពីងរាជ-กระท้อน

កំពីងរាជ-กระท้อน

ภาษาเขมร : កំពីងរាជ
อ่านว่า : ก็อม ปีง เรียชช์
แปลว่า : กระท้อน
ภาษาอังกฤษ : Santol

ตัวอย่าง : ឃើញកំពីងរាជនឹងអំបិលម្ទេសហើយចង់ស្រក់ទឹកមាត់។
อ่านว่า : เคิย์ญ ก็อม ปีง เรียชช์ เนิง อ็อม เบิว์ล มเต๊ะฮ์ เฮิว์จ จ็อง ซเราะ เติก ม็วด
แปลว่า : เห็นกระท้อนกับพริกเกลือแล้วน้ำลายแทบไหล