កំពឹស-กุ้งฝอย ภาษาเขมรวันละคำ

កំពឹស-กุ้งฝอย

កំពឹស-กุ้งฝอย

ภาษาเขมร : កំពឹស
อ่านว่า : ก็อม ปึ๊ส์
แปลว่า : กุ้งฝอย
ภาษาอังกฤษ : Prawn

ตัวอย่าง : អ្នកណាដឹងថាគេយកកំពឹសធ្វើអ្វីញ៉ាំបានខ្លះ?
อ่านว่า : เนียะ นา เดิง ทา เก โหยก ก็อม ปึ๊ส์ ทเวอ อแว็ย ญำ บาน คล๊ะ
แปลว่า :  ใครรู้ว่าเขาเอากุ้งฝอยทำอะไรกินได้บ้าง