កំពូល-ยอด ภาษาเขมรวันละคำ

កំពូល-ยอด ภาษาเขมรวันละคำ

កំពូល-ยอด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កំពូល
อ่านว่า : ก็อม ปูวล์
แปลว่า : ยอด
ภาษาอังกฤษ : Top

ตัวอย่าง : គួរឲ្យស្ដាយកំពូលប្រាសាទដែលបានបាក់ដល់ហើយ។
อ่านว่า : กัว ออย ซดาย ก็อม ปูวล์ ปราสาท แดย์ล บาน บะก์ ด็อวล์ เฮิว์ย
แปลว่า : น่าเสียดายยอดปราสาทที่หักไปจังเลย

ป.ล. คำว่า ยอด
ถ้าเป็นยอดผัก ยอดไม้ เขาเรียกว่า ត្រួយ ตรวย