កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កំភួនជើង
อ่านว่า : ก็อม พวน เจิง
แปลว่า : แข้งขา
ภาษาอังกฤษ : Calf

ตัวอย่าง : កំភួនជើងខ្ញុំមានស្នាមឆ្កែខាំកាលពីខ្ញុំនៅតូច។
อ่านว่า : ก็อมพวนเจิง คญม เมียน ซนาม ชแกย์ คำ กาว์ล ปี คญม เนิว โตย์จ
แปลว่า : แข้งขาผมมีรอยหมากันเมื่อตอนผมยังเด็ก