កំសៀវ-กาน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : កំសៀវ
อ่านว่า : ก็อมเซียว (ใส่น้ำแล้วต้มได้ครับ แต่ถ้าบรรจุน้ำไว้เทกิน ไม่สามารถตั้งบนไวได้นั้น เขมรเรียก ប៉ាន់-ปัน)
แปลว่า : กาต้มน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Kettle

ตัวอย่าง : កំសៀវដាំទឹកអគ្គិសនីនេះខ្ញុំទិញមកបួនឆ្នាំហើយ តែអត់សូវបានប្រើសោះ។
อ่านว่า : ก็อม เซียว ดำ เติก อะกิสะนี นื่อ์ คญม ติงญ์ โหมก บวน ชนำ เฮย  แตย์ อ็อด โซว บาน ปเริว เซาะฮ์
แปลว่า : กาต้มน้ำไฟฟ้านี้ผมซื้อมาสี่ปีละ แค่ไม่ค่อยได้ใช้เลย