ក្ដាមស្រែ-ปูนา ภาษาเขมรวันละคำ

ក្ដាមស្រែ-ปูนา

ក្ដាមស្រែ-ปูนา

ภาษาเขมร : ក្ដាមស្រែ
อ่านว่า : ก-ดาม ซแรย์
แปลว่า : ปูนา
ภาษาอังกฤษ : Crab

ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះរកក្ដាមស្រែញ៉ាំលែងសូវបានហើយ។
อ่านว่า : ซ็อบ ทไง นิ่ฮ์ โรกก์ ก-ดาม ซแรย์ ญำ แลง โซว บาน เฮิว์ย
แปลว่า :  ทุกวันนี้หาปูนากินไม่ค่อยได้แล้ว