ក្របី-กระบือ ภาษาเขมรวันละคำ

ក្របី-กระบือ

ក្របី-กระบือ

ภาษาเขมร : ក្របី
อ่านว่า : กรอ แบ็ย
แปลว่า : กระบือ
ภาษาอังกฤษ : Buffalo

ตัวอย่าง : ក្មេងៗឈលើខ្នងក្របីទំនងផោះគេ។
อ่านว่า : กเมงๆ โช เลอ คนอง กรอ แบ็บ ต็ม โนง เพาะฮ์ เก
แปลว่า : เด็กๆยืนบนหลังควายเท่ย์เนาะ