ក្រវ៉ាត់ក-เนคไท ภาษาเขมรวันละคำ

image

ក្រវ៉ាត់ក

ภาษาเขมร : ក្រវ៉ាត់ក
อ่านว่า : กรอ วัด กอ
แปลว่า : เนคไท
ภาษาอังกฤษ : Necktie

ตัวอย่าง : ក្រវ៉ាត់កខ្ញុំបាត់ទៅណាហើយវ៉ី?
อ่านว่า : กรอ วัด กอ คญม บัด โตว นา เฮิว์ย เว็ย
แปลว่า : เนคไทฉันหายไปไหนแล้วอ่ะ