ក្រហម-แดง ภาษาเขมรวันละคำ

ក្រហម-แดง

ក្រហម-แดง

ภาษาเขมร : ពណ៌ក្រហម
อ่านว่า : ปัวร์ กรอ ฮอม
แปลว่า : สีแดง
ภาษาอังกฤษ : Red

ตัวอย่าง : នេះគេហៅថាចេកក្រហម។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เก เฮา ทา เจก กรอ ฮอม
แปลว่า :  นี่เขาเรียกว่ากล้วยแดง