ក្រាស-หวี ภาษาเขมรวันละคำ

image

ក្រាស

ภาษาเขมร : ក្រាស ส่วนมากใช้ติดกันเป็น សិតសក់
อ่านว่า : กร๊ะห์ (เสียงปล่อยลมออกไป) หรือ กร๊ะห์ เสิด เซาะ
แปลว่า : หวี
ภาษาอังกฤษ : Comb

ตัวอย่าง : ឃើញក្រាសសិតសក់អត់?
เคิย์ญ กร๊ะห์ เสิด เซาะ อ๊อด?
แปลว่า : เห็นหวีไหม