ក-คอ ภาษาเขมรวันละคำ

ក-คอ ภาษาเขมรวันละคำ

ក-คอ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក
อ่านว่า : กอ
แปลว่า : คอ
ภาษาอังกฤษ : Neck

ตัวอย่าง : ហេតុអ្វីបានជាកនាងក្រហមអញ្ចឹង?
อ่านว่า : แฮย์ด อแว็ย บาน เจีย กอ เนียง กรอ ฮอม อัญเจิ๊ง?
แปลว่า : ทำไมคอเธอถึงแดงอย่างงั้นอ่ะ?