ខាំ-กัด ภาษาเขมรวันละคำ

ខាំ-กัด

ខាំ-กัด

ภาษาเขมร : ខាំ
อ่านว่า : คำ
แปลว่า : กัด
ภาษาอังกฤษ : Bite

ตัวอย่าง : ចង់កាប់ដើមឈើមិនបាច់ប្រើរណាទេ ប្រើឆ្កែខ្ញុំក៏បាន។
อ่านว่า : จ็อง กับ เดิว์ม เฌอ เมิน บัย์จ ปเริว โร ณา เต ปเริว ชแกย์ คญม ก็ บาน
แปลว่า : อยากตัดต้นไม้ไม่ต้องใช้เลื่อยหรอก ใช้หมาฉันก็ได้