ខួរ-สมอง ภาษาเขมรวันละคำ

ខួរ-สมอง

ខួរ-สมอง

ภาษาเขมร : ខួរ
อ่านว่า : คัว
แปลว่า : สมอง
ภาษาอังกฤษ : Brain

ตัวอย่าง : ពេលធ្វើអ្វីត្រូវចេះគិត ចេះប្រើខួរក្បាលខ្លះ ដឹងអត់?
อ่านว่า : เปว์ล ทเวอ อเว็ย ตโรว เจ๊ะฮ์ กึด  ปเริว์ คัว กบาว์ล คละฮ์   เดิง อ๊อด?
แปลว่า : เวลาจะทำอะไรต้องรู้จักคิด รู้จักใช้สมองบ้าง รู้ไหม