ខ្ចៅចំហុយ-หอยขมนึ่ง ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្ចៅចំហុយ-หอยขมนึ่ง

ខ្ចៅចំហុយ-หอยขมนึ่ง

ภาษาเขมร : ខ្ចៅចំហុយ
อ่านว่า : คเจา จ็อม ฮย
แปลว่า : หอยขมนึ่ง
ภาษาอังกฤษ : Steam snail

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះបានខ្ចៅចំហុយញ៉ាំបាយ។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ บาน คเจา จ็อม ฮย ญำ บาย
แปลว่า : วันนี้ได้หอยขมนึ่งกินข้าว