ខ្ញី-ขิง ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្ញី-ขิง

ខ្ញី-ขิง

ภาษาเขมร : ខ្ញី
อ่านว่า : คเญ็ย
แปลว่า : ขิง
ภาษาอังกฤษ : Ginger

ตัวอย่าง : ប៉ាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកង្កែបឆាខ្ញី។
อ่านว่า : ปา คญม โจว์ล เจิด ญำ ก็อง แกย์บ ชา คเญ็ย
แปลว่า : พ่อฉันชอบกินกบผัดขิง