ខ្ទិះ-กะทิ ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្ទិះ-กะทิ ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្ទិះ-กะทิ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខ្ទិះដូង
อ่านว่า : คติ๊ฮ์ โดง
แปลว่า : กะทิ
ภาษาอังกฤษ : Coconut milk

ตัวอย่าง : យើងអាចយកខ្ទិះដូងមកធ្វើចំណីបានច្រើនប្រភេទ។
อ่านว่า : เยิง อาย์จ โหยก คติ๊ฮ์ โดง โมก์ ทเวอ จ็อม แน็ย บาน จเริว์น ปรอ เภท
แปลว่า : เราสามารถเอากะทิมาทำอาหารได้หลายอย่าง