ខ្នុរ-ขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្នុរ-ขนุน

ខ្នុរ-ขนุน

ภาษาเขมร : ខ្នុរ
อ่านว่า : คนาว หรือ คน็อว์ล
แปลว่า : ขนุน
ภาษาอังกฤษ : Jack Fruit

ตัวอย่าง : បងប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្នុរ។
อ่านว่า : บอง ปโร๊ะฮ์ คญม โจว์ล เจิด ญำ คนาว
แปลว่า : พี่ชายฉันชอบกินขนุน