ខ្នើយអោប-หมอนข้าง ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្នើយអោប-หมอนข้าง ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្នើយអោប-หมอนข้าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខ្នើយអោប, ខ្នើយឱប
อ่านว่า : คเนิย ออบ
แปลว่า : หมอนข้าง
ภาษาอังกฤษ : Bolster pillow

ตัวอย่าง : ខ្នើយឱបថ្មីរបស់ខ្ញុំទើបនឹងទិញមកពីផ្សារ។
อ่านว่า : คเนิย ออบ ทแม็ย คญม เติบ นึง ติย์ญ โมก ปี พซา
แปลว่า : หมอนข้างใหม่ของผมเพิ่งซื้อมาจากตลาด